پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

منوچهر شمسینی غیاثوند
منوچهر شمسینی غیاثوند

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب- گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :
    استادیار
^