زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

منوچهر شمسینی غیاثوند
منوچهر شمسینی غیاثوند

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب- گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :
    استادیار
^