فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

منوچهر شمسینی غیاثوند
منوچهر شمسینی غیاثوند

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب- گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :
    استادیار
^