معرفی

مشخصات فردی

منوچهر شمسینی غیاثوند

نام - نام خانوادگی : منوچهر   شمسینی غیاثوند

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : هندوستان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی برق-کنترل
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : هندوستان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی بزشکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : هندوستان

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی  بزشکی

رئیس بخش برق و کامبیوتر

معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

مسئول بژوهشی بخش برق فنی و مهندسی

رئیس دفتر مطالعات فنی و مهندسی دانشگاه

رئیس بسیج اساتید دانشکده فنی و مهندسیعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب- گروه مهندسی برق

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 16

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375

منوچهر شمسینی غیاثوند
منوچهر شمسینی غیاثوند

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب- گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :
    استادیار
^